DIJAGNOSTIKA, IZRADA STRUČNIH ANALIZA I MIŠLJENJE

U medicinske svrhe i za potrebe raznih sustava

Dijagnostički postupak predstavlja početnu poziciju uspješnog djelovanja na razvoj cjelokupne ličnosti djeteta i adolescenta. Dijagnostičkim metodama se nazivaju one metode kojima se procjenjuje funkcioniranje u odnosu na socijalno polje i na zahtjeve sredine (obitelj, škola, društvo vršnjaka, šira društvena sredina i sl.) u kojoj se događa psihosocijalni razvoja djeteta, adolescenta.

Tijekom prikupljanja podataka za ispitivanje sociopedagoških karakteristika i okolnosti koriste se sljedeće metode i tehnike: intervjui, razgovori o problem situacijama, pismeno i usmeno provjeravanje usvojenih obrazovnih znanja i vještina, pismeni radovi, likovno izražavanje, igre, liste zapažanja, promatranje, bilješke i ostalo ovisno o potrebi.
Neophodno je uspostaviti neposredni susret između ispitivača i ispitanika, odnosno realizaciju uvodnog dijela dijagnostičkog postupka, što u stvari predstavlja prvi susret ispitivača sa djetetom i adolescentom, njegovim roditeljima, skrbnicima i drugim članovima obitelji.

Anamnestičkim postupkom, tj. uzimanjem općih podataka počinje dijagnostički postupak pri čemu je osnovni poći od zatečenog stanja, činjenica, tj. onoga što ispitanici mogu najbolje opisati. Opservacija ili promatranje počinje od prvog susreta sa ispitanikom i stalno je prisutno.

Nakon toga slijedi procjena pojedinih sposobnosti, određivanje nivoa psihofizičke i socijalne zrelosti djeteta i adolescenta u odnosu na kronološku dob. Nakon dobivenih rezultata izrađuje se stručno mišljenje uz preporuke te predlažu mjere za daljnje postupanje. Defektolog socijalni pedagog je također član multidisciplinarnog tima i u svom dijagnostičkom postupku surađuje s drugim srodnim stručnjacima i institucijama.

Najučestalija rizična ponašanja su: agresivnost, anksioznost, povučenost, depresivnost, prkos, nametljivost, laganje, hiperaktivnost, separacijski problemi u mlađem uzrastu, razni strahovi, u starijoj dobi pojavljuje se eksperimentiranje s opojnim sredstvima i alkoholom, počinjenje kaznenih djela i sl. Nalazi i mišljenje defektologa socijalnog pedagoga izrađuju se u medicinske svrhe, te za potrebe sustava obrazovanja, socijalne skrbi, pravosuđa i dr.